سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ترجمه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء 1389 تاکنون  
مدیر مرکز 
1388/07/01 
ادامه دارد 
تحقیق و تدوین 
همکاری 
ساماندهی پژوهش های دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1388 تا 
مدیر مرکز 
1387/02/05 
ادامه دارد 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
مرکز تخصصی ترجمان دینی  
مدیر مسئول 
1385/04/05 
ادامه دارد 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
ارتباطات و همکاری های پژوهشی و بین الملل 
مدیر مرکز 
1384/01/10 
1387/12/20 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
معاونت فرهنگی-هنری پژوهشکده آینده روشن 
معاون 
1384/03/17 
1385/11/30 
فرهنگی ،ترویجی 
همکاری 
سازمان روحانیت غرب کشور  
مدیر مسئول 
1375/02/05 
1377/11/14 
اموزشی ،ترویجی 
همکاری 
شورای سیاست گذرای ائمه جمعه کردستان 
رئیس 
1375/02/04 
1377/11/20 
فرهنگی ،ترویجی 
همکاری 
مرکز بزرگ اسلامی شهرستان بوکان و شاهین دژ 
مدیر مرکز 
1374/01/02 
1374/12/29 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی سقز 
رئیس 
1372/02/10 
1373/12/28 
فرهنگی ،ترویجی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان سردشت 
رئیس 
1368/10/10 
1372/11/25 
فرهنگی ،ترویجی 
همکاری 
دبیرخانه گنگره بین المللی آخوند خراسانی 
دبیر 
1391/05/10 
1391/02/12 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
دبیرخانه گنگره بین المللی عبدالحسین شرف الدین در لبنان 
دبیر 
1384/05/10 
1385/11/15 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
معاونت فرهنگی موسسه انتظار نور 
معاون 
1377/07/02 
1384/08/10 
فرهنگی ،ترویجی 
همکاری 
برگزاری جشنواره برترین مهدویت در مطبوعات 
مسئول 
1379/02/12 
1379/12/28 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
دبیر علمی کارگروه موسسه فرهنگی انتظار نور 
دبیر 
1377/02/10 
1383/11/15 
علمی  
همکاری 
معاوت مجتمع علمی شیهد صدوقی (ره) 
معاون 
1377/02/10 
1378/06/18 
اموزشی  
همکاری 
شش دوره گفتان مهدویت در موسسه انتظار نور 
دبیر 
1377/07/05 
1383/10/08 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
دبیرخانه بین المللی قران کریم، مسایل جامعه معاصر 
دبیر 
1386/04/11 
1387/12/27 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
همایش زیباشناسی قرآن و زیباشناسی هنرها 
دبیر 
1385/09/15 
 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
همایش چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی 
دبیر 
1384/08/10 
 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
جشنواره آیین وخرد 
دبیر 
1384/07/05 
 
علمی ،ترویجی 
همکاری 
کنگره بین المللی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه 
دبیر 
1291/09/05 
1291/12/29 
علمی ترویجی 
همکاری 
فصلنامه خردنامه همشهری 
عضو هیئت تحریریه 
1389/09/08 
 
علمی ترویجی 
تدریس 
کردستان، آذربایجان غربی ،استان مرکزی 
مدرس 
1369/02/05 
1376/09/12 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه اهل سنت بوکان 
مدرس 
1374/02/05 
1376/09/10 
فقه و اصول 
اداری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مسئول بین الملل 
1394/05/04 
ادامه دارد 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
استاد 
1394/05/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام،انقلاب اسلامی