ضرورت یاسخگویی به شبهات مستشرقین بخصوص اتان کولبرگ
199 بازدید
تاریخ ارائه : 3/5/2014 1:52:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

ضرورت یاسخگویی به شبهات مستشرقین بخصوص اتان کولبرگ

چرایی برداشتهای نادرست از متون اسلامی و ارائه تحلیل هایی ناصواب از جنبه‌های مختلف تاریخ، فرهنگ و اندیشة اسلامی

چرا شیعه در مطالعات و بررسیهای شرق‌شناسی، بسیار مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته و تصویری نادرست از آن ارائه شده است.

آیا این جملة ادوارد براون (متوفی 1926 م) همچنان به قوت خود باقی است که « هنوز در هیچ یک از زبانهای اروپایی، تألیفی مشروح، کافی و قابل وثوق درباره شیعه در دست نداریم

چرا تکیة اصلی مستشرقان برای شناخت اسلام و تشیع بر منابع اهل سنت

علل، شناخته نشدن شیعه به عنوان یک جریان نیرومند دینی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهان اسلام

ریشه های اصلی غرض ورزیهای برخی از مترجمان سنی مذهب آثار مستشرقان

چرا پیچیدگی و ابهام تاریخ سه قرن نخست شیعه از یک سو منجر به پایین بودن تعداد تألیفات مربوط به شیعه شده و از سوی دیگر از درجة اعتبار مطالعات و بررسیهای انجام شده کاسته است

ایا اگر شیعه در چهار چوب هاو طرح های ایدئولوژی قرار گیرد بدور از غلوخواهند بود

چرا برخی که خواستند ائمه تشیع را از مافوق بشردور کنند اما عملابشر مافوق بودن ایشان را نیز نفی کردند

چرا اعتقادات تشیع را کمتر مستدل وروشمند بیان می کنیم

دلائل متاثر بودن برخی نویسنتد گان شیعی از آراء و نظرات مستشرقان

چراآثاربرخی نویسنتدگان غیر حرفه ای پیرامون اعتقادات تشیع از سوی متخصصان مورد بازخوانی و نقد قرار نمی گیرد

زمینه ها و بستر های خرافه باوری شیعیان درچیست

چرا حرکت هماهنگ و منسجم در خصوص اصلاح اعتقادات فرق وجود ندارد