پرسشی از مورخان تاریخ اسلام
113 بازدید
تاریخ ارائه : 4/30/2014 8:36:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

 پرسشی از مورخان تاریخ اسلام

سوال اول: در خصوص چیستی شرح حال نگاری است

چرا"شرح حال نگاری". گاهی آن را با اندک تفاوتی در مفهوم "موالیرووفیات، "زندگی نامه نویسی"بیوگرافی" ،"طبقات"،"جرح و تعدبل"، "سیره"، تراجم احوال"، "تذکره نویسی" و "علم رجال" بکار می رود با این که هر کدام از این عناوین خود یک شاخه محسوب می شوند.

هر کدام از این شاخه ها راه وروش خود را دارد. وبرای یک رشته خاص به کار می رود.مثلاجرح وتعدیل مختص رجال وعلم الحدیث است.گاهی هم یکسان هستند مثلابیوگرافی وموالید ووفیات یکی است. وفرهنگنامه باید ترتیب الفبایی داشته باشد

.دوم: باتوجه به اینکه منشاء پیدایش این شاخه از معارف بشری،تحت تاثیر عوامل گوناگون مذهبی،سیاسی،روانی و عاطفی واجتماعی،و اخلاقی بوده است. چرا کمتر به زمینه ها پرداخته می شود و تحلیلی در مورد آنها ارائه نمیشود

.زندگی نامه وفرهنگنامه ها همه علوم به آن نیاز دارند و ارتباطی با یک علم خاص ندارد پس زمینه های آن بسیار بدیهی بوده است وبرای الگو گیری به فرهنگنامه توجه بسیار شده است.

سوم: چرا علم رجال حدیث که شاخه از تراجم احوال دانش است. به بلوغ رسیده ای است که اصول و قوانین"شخصیت شناسی" در آن بکار گرفته شده، و از حالت زندگینامه ساده، و شرح حال بدون ملاک آنها،بدر آمده و در قالب قانون و ضابطه قرار گرفته است.

اما دیگر شاخه های شرح حال نگاری ازآن بی بهره مانده اند،علم الحدیث بسیار مهم ودارای ضابطه بوده است

چون با حدیث رسول الله (ص) سرکار داشت و اگر سخن ان حضرت تغییر وتحریف می شد در فهم دین اشکال ایجاد می شد ولی ترجمه چنین اهمیت را نداشت.

چهارم: چگونه باید ضابطه ها و قواعدی علمی حاصل شود، که بتوان بر اساس آنها در شرح حال نگاری "شخصیت" و افراد مورد ترجمه را به گونه اصولی و علمی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد

پنجم: چرا فن "شرح حال نگاری" با تمام پیشرفت های خود در دنیا و در جهان اسلام،هنوز در همه ابعاد و شاخه های خود، به صورت یک دانش قانونمند و دارای اصول و ضوابط علمی مشخص و به بلوغ رسیده در نیامده است.

زیرا علمی توصیفی بوده است وتحلیلی نبوده ضمن اینکه دانشمندان علوم گوناگون در این عرصه وارد شده اند.به همین سبب قانونمند نشده است.

 جوابیه این جند سوال را جناب دکتر منتظرالقائم مرقوم فرمودند که عینا در پایان هر سوال آمده است