جایگاه تاریخ در استنباط احکام
124 بازدید
موضوع: سایر


جایگاه تاریخ در استنباط احکام

اهمیت  مباحث بین رشته‌ای و تأثیر و تأثر علوم بر یکدیگر این ضرورت را ایجاب می‌کند که درکنار 

بحث از تعاملات علوم مختلف، رابطه دو علم مهم تاریخ و فقه نیز بررسی شود.تاریخ دانشی است که به دلیل گزارش از همه وقایع، علوم دیگر بدان نیازمندند، زیرامراجعه به پیشینه و تاریخچه هر علمی به غنای آن کمک می‌کند. از سوی دیگر، فقه باموضوعیت افعال مکلفین از علوم اصلی و مهم در حوزه علوم اسلامی شمرده می‌شود که درهمه صحنه‌های زندگی فردی و اجتماعی حضور دارد. بررسی این مسئله که تاریخ چه نقش وتأثیری در فقه دارد، از سؤالات متداول محققانی است که با این دو رشته سر و کاردارند.

ضرورت تحقیق

نیازجامعه به فقه، سبب شده است این دانش همچنان در صدر دروس و مباحث حوزه‌های علمیه قرار داشته باشد. استفاده فقه و فقها از تاریخ و گزارش‌های آن می‌تواندنقش مهمی دراستنباط احکام داشته و به رفع آسیب‌های این علم کمک کند و در رشد و جامع‌نگریبیشتر آن مؤثر باشد.

از اینرو باید توازن منطقی بین فقه و علوم دیگر برقرار گردد و جایگاه هرکدام از آنها ازسوی فقه پژوهان به رسمیت شناخته شود تا فقه ما بسمت پویای حرکت کند چرا که این تصور که سایر علوم مستاجر فقه هستند ادعای درستی نیست لذا تعامل سازنده نقل و عقل ، فقه و سایر علوم انسانی اسلامی میتوان به عقلانیت شیعه وپویای فقه شیعه کمک شایانی نماید