ظرفیت های حقوق برای احیای حقوق مسلمانان در عرصه جهانی
155 بازدید
موضوع: حقوق

ظرفیت های حقوق برای احیای حقوق مسلمانان در عرصه جهانی

امروز در جهان معاصر مسئله حقوق جایگاه سترگی پیداکرده از سوی دیگرتکثر وتنوع خواسته های انسان معاصر چاره ای جز درچهارچوب قرادادن آن را برای نظام های غیرالهی وغربی نگذاشته است

ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که بجای تکلیف گرایی مدعی حق مداری است وبجای اینکه خود را یک انسان مکلف بدانند یک انسان محق میدانند تاجائیکه  درباره حق و حقوق افراط و مبالغه شده است

از این رو عده ای ازخود متفکران غربی مجبور شدن یک منشور در باب تکالیف ومسئولیت ها بنویسند این امر بخاطر این مورد توجه قرارگرفت که آن مقداری که در غرب برحقوق تاکیده شده بر مسئولیت تاکید نمی شود تا آنجا که مسئولیت ها به فراموشی سپرده شده است از این رو این عده ای معتقدند که باید توازن در این دومهم ایجاد کرد

دراین راستا تمام تشکلات رسمی دولتی و غیردولتی و ngoها تلاش میکنند باتوجه به جایگاه افکار عمومی،دستگاهای قانون گذار و مجامع حقوق بشر در سطح بین الملل نهایت استفاده را ازظرفیت های حقوقی برای دستیابی به حقوق خود بکارگیرند

لذا تشکل های مسلمان وظیفه دارند برای دفاع از آرمان های خود و حقوق مشروع شان از این ظرفیت های حقوقی به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ها قضایی غربیان نهایت استفاده را ببرند

ما امروز در جوامع اسلامی بخاطروجود حکومت های خودکامه و دیکتا تور در سطح کشورهای اسلامی شاهدیم که خیزش ها و بیداری اسلامی سرکوب می شود و جنبش ها تحت بدترین فشار ها قرارمیگیرندو از حقوق اساسی خود محروم می شوند

از این روبه رغم آن که امپراتوری رسانه دردست کشورهای استکباری و صاحبانان کمپانی های بزرگ وابسته به صهیونیستی هستند ودر یک جبهه هماهنگ با همدیگر مانع شنیده شدن صدای مظلومان و جریان های آزادی خواه و ضد امپرالیستی در رسانه های جهانی می شوند

لذا یکی از اهرم ها و ابزارهای کارسازو تاثیر گذار برای احیای حقوق اقلیتها و جریان های که فعالیت مسالمت آمیز انجام می دهند بکارگیری افراد حقوق دان برای پیگیری مطالبات به حق ایشان می باشد البته بهترین راه تشکیل یک کارگروه از تخصص های مختلف حقوقی و اموربین الملل است ضمن اینکه برخی کشورها مقررات و حقوق خاصی برای مهاجرین وافرادی که تبعه آنها شده اند وضع کرده اند که می بایست از آنها اطلاع کامل حاصل شود

اصولا فرهنگ سازی و آموزش مسائل حقوقی از طریق اپلیکیشن ها در دنیای جدید امری حیاتی است ومی تواند سطح آگاهی مردم را در مسائل حقوقی و قضایی جامعه ارتقا داد و در نتیجه از بروز اطاله ی دادرسی و نیز حجم بالای پرونده ها در محاکم قضایی کاست ، به عبارت دیگر ، باید ، آموزش حقوق را از انحصار دانشگاه ها بیرون کشیدو آن را در بین تمامی علاقه مندان و فرادی که به دنبال حل مسائل قضایی و حقوقی خودهستند بسط و اشاعه داد ، این امر  افزایش به سرعت رسیدگی به دعاوی نیز کمک شایانی می نماید، از سوی دیگر، ضروریات اجتماعی وسیاسی بویژه برای تشکل های سیاسی اهتمام به امور حقوقی را دو چندان میکند و برخورداری از افراد و کمیته های حقوقی زباندان موجب خواهد شد تا فعالیت تشکل ها و احزاب درچهار چوب قانونی قرارگیرد و بتوانند ازتبعات منفی بی اطلاع حقوقی جلوگیری نمایند