چرا رشته تاریخ جایگاه علمی درکشورما و کشورهای اسلامی ندارد
196 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
جایگاه علمی درکشورماو کشورهای اسلامی ندارد

رشته تاريخ در سده اخير و در حوزه هاي آكادميك بين المللي،  تحولات عميقي را از منظر روش شناسي به خود ديده است. اما در كشور ما علي رغم تجارب متعدديكه در اين باب صورت گرفته، فاصله بسياري ميان رشته تاريخ و ديگر رشته ها به وجودآمده كه درواقع هر دو حوزه از اين امر زيان ديده اند. علی رغم تعاملات و ضرورت بهره گیری علم کلام وفقه از تاریخ لیکن بدلیل فقدان روش این دانش از سطح نالج به سطح ساینس ارتقاء پیدانکرده و حتی در مراکز کادامیک و دانشگاهی یکی از مسائلی که اغلب دانشجویان تاریخ خصوصا در کارشناسی ارشد و دکترا با آن روبرو هستند ضعف در روش تحقیق و از آن مهمتر روش شناسی در تاریخ است

پرداختن به موضوعات روش شناسي مطالعات تاريخي در فضاي همكاري هاي ميان رشته اي، بين رشته تاريخ و ديگر رشته هاست و عبارت«ميان رشته اي»، توسّعاً بر رويكردهاي ميان رشته اي، چند رشته اي، بينارشته اي و... مشتمل است.

يكي از مهمترين اهداف رسیدن به رتبه علمی برای رشته تاریخ  تقويت و گسترش همكاري بينارشته اي به ويژه با رشته تاريخ است . تا از اين رهگذرمحققان ديگر رشته ها به سمت روش شناسي مطالعات تاريخي سوق يابند و متقابلا محققان رشته تاريخ نيز به استفاده از روش هاي علوم ديگر تشويق شوند.

علوم را بر اساس روش های کسب معرفت می توان به چهار دسته بزرگ تقسیم کرد

ودر حقیقت صورت بندی علوم ازطریق این چهار روش از یکدیگر تفکیک می شوند

روش فلسفی ( که عقلی است)

روش تجربی (یاآزمایشگاهی)

روش تاریخی (که نقلی است)

روش تفسیری

ضابطه روش فلسفیبنشین و بیاندیش

روش تجربی- برو وببین بر اساس حواس پنجگانه برای دریافت اطلاعات و شناخت

روش تفسیری-بنشین و تامل کن

وروش تاریخی - برو و بپرس

مفهوم روش

روش عبارت است از ابزار کسب دانش درمعنای وسیعش ،میتوان دو نوع روش را ازهم تمایز داد:

روش نظم دادن به تعلیم ،

وروش یافتن دانشی

وروش یافتن دانش جدید

وجه اشتراک آنها حرکت از معلوم به مجهول است

اصطلاح روش

هم به خود "راه"اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن درزبان عربی روش را منهج ، و روش شناسی را منهجیه می نامند

از این روی روش عبارت است ازفرایند عقلانی یا غیر عقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت ویا توصیف واقعیت ، به واسطه روش میتوان از طریق عقل یا غیر آن واقعیت ها را شناخت و مدلل کرد و از لغزش برکنارماند

روش پژوهش های تاریخی

بررسی اسنادی تاریخی و یا کتابخانه ای روش آکادمیک واحدی برایانجام دادن بررسی های متنی و اسناد و مدارک نوشتاری است در پژوهش تاریخی موضوع درباره کاری خاص مطرح می شود و بعد بر اساس دستور العمل معین مطالبی را از درون منابع معتبر استخراج می کنیم و جمع آوری می نماییم این داده ها در زمینه های مختلف مرتبط با مساله با دیدگاه علمی و همراه با برداشتهای شخصی مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد و سرانجام نتایج مطلوب آن ارائه می شود نامی که بیشتر پژوهش کتابخانه ای را در ذهن ما القاء می کند تالیف است این کلمه نوعی خاصی از بررسی رامعین نمی کند.

روش علمی در روش شناسی تاریخی

روش های پژوهشی بعدی از فرهنگ عمومی است که به آرامی و درجریان گسترش همه سویه ی روش های بررسی علمی در زمینه های مختلف و در محیط های دانشگاه شکل گرفته اند و همزمان دیدگاه علمی به وجود آمد که خود نتیجه چند عامل

به هم مرتبط می باشد مانند زمینه های فکری و آگاهی و ظرفیت های ذهنی توانایی ها و رفتارپژوهنده در فضای عمومی پژوهش در روش شناسی درباره نکاتی مانند به کار بردن روش های منطقی استدلال، وجود فرضیه و قابلیت تکرار پژوهش صحبت می شود.