منجی عالم اسلام از دیدگاه روایات اسلامی
69 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از این مسائل، اعتقاد به ظهور یک منجی و مصلح جهانی است. گرچه اعتقاد به ظهور این منجی در آخرالزمان، در میان پیروان ادیان الهی، فروغ بیشتری دارد، ولی بشر همواره در انتظار این مصلح به سر برده است و عقیده دارد که روزی، این منجی خواهد آمد و به نابسامانی ها و بی عدالتی ها خاتمه خواهد داد و انسان را بسر منزل مقصود و سعادت و کمال که خواسته دیرینه او بوده، خواهد رساند.در این مقاله تلاش شده است تا عقیده به منجی و مصلح جهانی را، در مذاهب اسلامی و مکتب های مختلف فکری پی گیرد و دیدگاه هر کدام را ارائه دهدکه با این بررسی، اصالت اعتقاد به ظهور منجی و انتظار او، ثابت می شود.با ارائه شواهد، ثابت می کنیم که تمام این دیدگاه ها به یک نفر اشاره دارند و او همان مهدی موعود است.سپس روایاتی را از طریق شیعه و اهل سنت می آوریم تا قطعیت این اعتقاد را بنمایاند. روایاتی را نیز برای شناخت نسب آن حضرت نقل می کند. آرای جمعی از دانشمندان اهل سنت را درباره صحت روایات وارده درباره مهدی (علیه السلام)، و تواتر آنها و شبهات برخی از اهل سنت مطرح کرده ایم، وآن ها را پاسخ می دهیم.