حکومت مهدوی و آزادی
61 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی خرد نامه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/6/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطابق ادبیات اسلامی،همه خلقت واین جهان مادی را باید بهانه آن دانست که آدمی به هدایت تشریعی تن در دهد وبه مسیرصحیح وارد گردد.اینجا است که می توان دانست چرا،وچگونه،مطابق دین اسلام انسان موجودی برتر و اشرف مخلوقات عالم هستی است کارکرد پیامبران الهی ارایه این هدایت تشریعی است.هدایتی که به رفع موانع و زنجیرها از پای عقل انسان میانجامد و گره از کاروی میگشاید.به این ترتیب فارغ از هدایت الهی نمی توان امیدی به عقل آدمی بست وگمان برد که در چنین شرایطی فضای آزادی مشکل آدمی را حل می کند در عصر ظهور حضرت طومار حکومت های مادی و غیر الهی راجمع می کند و سعی میکند که با برقراری قسط و عدل و حاکمیت احکام نورانی اسلام زمینه و بستر رشد و تعالی انسان را فراهم آورد. انسان عصر حکومت مهدوی در سایه آزادی های مختلف مطابق با طبع انسان و برآمده از اخلاق،به نهایت آرزوهای خود دست پیدا می کند وبه جایگاه خلیفه الهی میرسد