جلوه¬هایی از فرهنگ و تمدن اسلامی در حکومت حفصیان
174 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: با سقوط دولت موحدین، چهار دولت در مغرب روی کار آمدند. مهم‌ترین این دولت‌ها که خود را وارث دولت موحدین و ارزش‌های مهدویت می‌دانست، دولت حفصیان بود. دولت چهارصد ساله حفصی یک پدیده بزرگ سیاسی قرون میانه بود که در بستری از مناسبات سیاسی در غرب جهان اسلام در افریقیه شکل گرفت. سهم بالای حفصیان در فرهنگ و تمدن اسلامی در تحولات کمی و کیفی آموزشی، فرهنگی، علمی در افریقیه به صورت واضح چشم¬گیر است. شکل¬گیری قطب¬های بزرگ قدرت در اروپا و پیدایش امپراطوری عثمانی، دولت حفصی را به رغم نیم قرن مقاومت مردمی از صحنه سیاست خارج کرد. در این دوره پیشرفت¬های قابل توجهی در عرصه علوم و معارف اسلامی، طب، تصوف و علوم عقلی حاصل شد. ابن خلدون، قلصادی، ابن عرفه، برزلی، تیفاشی از بزرگان علم و فرهنگ دوره حفصی بودند که سهم بسزایی در فرهنگ و تمدن اسلامی دارند. در عهد حفصی توسعه و عمران بویژه عمران تونس پایتخت جدید افریقیه با پیدایش سبک ترکیبی خاصی از معماری اسلامی همراه شد