ظرفیت های تمدنی مهدویت و مولفه¬های آن
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در جهان معاصر و در پی تجدید حیات اسلامی که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است، توجه به موضوع مهدویت به طرز چشم¬گیری رو به افزایش است. به رغم تلاش¬های اندیشمندان دنیای اسلام به ویژه متفکران عرب، حوزۀ تمدن¬سازی همچنان از حوزه¬های ناشناختۀ پژوهشی در ذهنیت روشنفکر مسلمان باقی مانده است. ناشناخته ماندن حوزۀ مطالعات تمدنی و نادیده گرفتن نگرش تمدنی به مثابه یک رویکرد، موجب گردیده که حوزه¬های مختلف پژوهشی و فعالیت¬های علمی و تحقیقاتی صورتی پراکنده و جزءگرا بیابد و در نهایت سرانجامی کلی و همسو پیدا نکند. با عنایت به مباحث یاد شده، پرسش اساسی¬ای که مطرح می‌گردد این است که آیا می¬توان از تمدن¬سازی مهدویت الگویی علمی ارائه کرده و آن را در مطالعات کلان اجتماعی، به مثابۀ یک رویکرد در نظر آورد؟ در نوشتار حاضر ضمن پاسخ به سوال طرح شده به مولفه¬های جامعه مهدوی خواهیم پرداخت.