بازخوانی علل وعوامل توسعه نیافتگی جوامع اسلامی از نگاه اندیشمندان مسلمانی
74 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده هدف این مقاله بازخوانی علل وعوامل توسعه وعدم توسعه نیافتگی جوامع اسلامی و بررسی توسعه از دیدگاه اسلام،اندیشمندان،نحله ها،وجریان های اسلامی است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم وابعاد توسعه، تئو ریهای توسعه براساس اموزهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با ارائه روش شناسی، شناسایی اسیب ها وموانع توسعه تلاش نموده است تا راهکارهای رسیدن به توسعه اسلامی راتبیین نماید. نتیجه بررسی نشا ن داده است که تئوریهای توسعه اسلامی می توانند با استفاده از تمامی ظرفییت ها زیر مجموعه معارف مشترک و برخی از عناصر زیر مجموعه معارف توسعه ای، با توجه به حاکمیت کلی مبانی رفتاری مورد نظر اسلام (برگرفته از مجموعه معارف اسلامی)، طراحی و تدوین شوند. این نظریه ها با توجه به تفاوت وسعت و عمق دانش محققان مختلف در باره اسلام و توسعه ( و نیز سایر ملاحظات موثر در فرایند شناخت) متفاوتند و از نظر رویکرد یکسان نیستند. در اثر رقابت این نظریه ها با یکدیگر و نقد و داوری عمومی آنها، نظریات قوی، معتبر، قابل دفاع و کاربردی در قالب تئوریهای توسعه اسلامی قابل ارائه است.