حوزه های علمیه و وحدت اسلامی، آسیب ها و راهکارها
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسجام اسلامی در شکل گیری سامانه سیاسی و اداره آن امری مسلم و اجتناب ناپذیر است و اساساً بدون اتحاد ملی و انسجام اسلامی، امکان توسعه، رشد و تعالی یک کشور امکان پذیر نیست. از بُعد اجتماعی نیز وحدت و همبستگی عمومی نقش به سزایی در تثبیت هر نظام اجتماعی دارد، چرا که جوامع بشری تنها در سایه همبستگی اجتـماعی است که می توانند به روابط و تعاملات روزمرّه زندگی خویش بپردازند، زبان یکدیگر را درک کنند، واکنش های دیگران را پیش بینی نمایند و برای آینده زندگی خود برنامه داشته باشند. از این رو، می توان گفت به هر میزان انسجام اجتماعی، وحدت و همبستگی ملی و علاقه مندی ملتی در مسیر حرکت به سوی اهداف مورد نظر یک نظام، یعنی توسعه پایدار، مشابه و همگرایانه باشد، چنین ملتی به راحتی وسیع تر از حد انتظار به اهداف و آرمان های متعالی و چشم اندازهای بلند مدت ترسیم شده از سوی رهبران خود خواهند رسید. در تاریخ پر فراز و نشیب اسلام، تفرقه بین مذاهب و ملل اسلامی، از مسائل پیچیده و بنیان کن جوامع اسلامی بوده است که خسارت های مادی و معنوی جبران ناپذیری بر پیکر امت واحد، اسلامی وارد ساخته است، این زخم خونین در چهره زیبای امت اسلامی از دید مصلحان اسلامی همچون حضرت امام(ره)پنهان نمانده و نگرانی آنان را برانگیخته است. این مقاله درصدد است آرمان وحدت ملی و انسجام اسلامی از منظر امام(ره)تبیین نماید.