جنبش های اسلامی به مثابه تبار علوم انسانی اسلامی
81 بازدید
محل نشر: فصلنامه علومانسانی اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تاریخ نگاری رویکرد به علوم انسانی اسلامی ،پیدایش جنبش های اسلامی راباید مورد توجهی ویژه قرار داد.این جنبش ها نه تنها بیانگر دوره های تاریخی تقابل و رویارویی جهان اسلام و غرب هستند،بلکه از تفاوت در رویکرد به دانش معتبر میان این دو حوزه خبر می دهند،چه آنکه این جنبش ها منطق زندگی غربی را بر نمی تافتند و با دانش پشتیبان آن(علوم انسانی) نا سزگار بودند. به این ترتیب،بخشی از تلاش جوامع اسلامی در نقد علوم انسانی معاصر نه در جوامع علمی و دانشگاهی،که خود محصول مناسبات غرب پایه بودند،بلکه در قالب جنبش های اسلامی پدیدار شدند. این جنبش ها درون خود شامل طیف گسترده ای بودند و هرگروه ازجنبش هااز آبشخور ویژه ای در حوزه اندیشه سیراب شده بود، نتیجه آنکه هر گروه درک متفاوتی از اندیشه اسلامی و عمل متقارن با آن ارائه می داد. تحلیل و شناخت این رویکردها در فهم تاریخ علوم انسانی (یادست کم بذل دقت و تلاش ناقدانه پیرموان علوم انسانی معاصر با هدف رویکرو به اسلام از منظری نظری) ارزشمند است. این نوشتار به این مهم پرداخته است. واژگان کلیدی: جنبش های اسلامی ، رویکرد نظری ،عمل متقارن،نوگرایی دینی