جریان شناسی سلفی گری معاصر
188 بازدید
ناشر: چاپ اسراء
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-04-1737-6
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 100
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب دارای پنج فصل خواهد بود. در فصل اول که اختصاص به کلیات دارد به چیستی سلفی¬گری، مفهوم لغوی و اصطلاحی و شاخص¬هاس سلفی¬گری، جایگاه سلفی¬گری در اندیشه اسلامی و در ادامه به بررسی مقایسه¬ای فرقه¬ها و جریان¬های دیگر با وهابیت و زمینه¬های تاریخی جریان اصلاح طلبی دینی خواهد پرداخت. مفصل دوم نظر به شناسایی ریشه¬های تاریخی سلفی¬گری در جهان اسلام و سیر پیشرفت و تحولات آن دارد و به بررسی پیدایش و خاستگاه فکری سلفیه و مراحل سه¬گانه تاریخی آن، پایه¬گذار نهضت سلفه و تحولات، تطورات و واکنش¬ها در جهان اسلام می¬پردازد. در فصل سوم هم وارد گونه¬شناسی، طبقه¬بندی جریان¬های سلفی¬گری معاصر می¬شویم، بعضی شعارها و اصول مهم جریان اصلاح¬طلبی، گرایش¬های عمده سلفیه و جریان¬های جدید فکری، سیاسی و جهادی به همراه تشریح حوزه فعالیت آنان. آنگاه در فصل چهارم به اصول و مبانی جریان¬های سلفی¬گرای معاصر خواهیم رسید و در این راستا مبانی فکری در شناخت خدا، مبانی روش¬شناختی، مبانی معرفت¬شناسی، مبانی هستی¬شناسی، مبانی معناشناختی و مبانی فکرسی سلفیه و در نهایت آراء و عقاید ابن¬تیمه تشریح می¬شود. در فصل پنجم که آخرین فصل می¬باشد در دو حوزه نظری و عملی به نقد آراء و عقائد و پیامدهای مثبت و منفی کارنامه عملی سلفیون پرداخته خواهد شد. و در پایان هم نتیجه¬گیری و جمع¬بندی صورت خواهد گرفت. سازماندهی پژوهشی به ترتیب ذیل خواهد بود سامان‌دهی تحقیق فصل اول: کلیات فصل دوم: ریشه‌های تاریخی سلفی‌گری در جهان اسلام، سیر پیشرفت و تحولات آن فصل سوم: گونه¬شناسی، طبقه¬بندی جریان¬های سلفی¬گرای معاصر فصل چهارم: اصول و مبانی جریان¬های سلفی¬گری معاصر فصل پنجم: نقد و بررسی جریان¬های سلفی¬گرای معاصر