آلبوم من ◂ اهداء لوح به رئیس نمایشگاه بین المللی قط