آلبوم من ◂ دیدار با سلیم الحوص نخست وزیر اسبق لبنان