روی کار آمدن نظامیان در مصر عقب‌گرد سیاسی است / مصر هنوز به بلوغ انقلابی نرسیده است
67 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : خبرگزاری فارس
محل مصاحبه : پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری فارس
تاریخ نشر : Aug 4 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

p<!--[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves / w:TrackFormatting / w:PunctuationKerning / w:ValidateAgainstSchemas / w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF / w:LidThemeOtherEN-US/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptAR-SA/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables / w:SnapToGridInCell / w:WrapTextWithPunct / w:UseAsianBreakRules / w:DontGrowAutofit / w:SplitPgBreakAndParaMark / w:DontVertAlignCellWithSp / w:DontBreakConstrainedForcedTables / w:DontVertAlignInTxbx / w:Word11KerningPairs / w:CachedColBalance / /w:Compatibility w:BrowserLevelMicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math / m:brkBin m:val=before / m:brkBinSub m:val= / m:smallFrac m:val=off / m:dispDef / m:lMargin m:val=0 / m:rMargin m:val=0 / m:defJc m:val=centerGroup / m:wrapIndent m:val=1440 / m:intLim m:val=subSup / m:naryLim m:val=undOvr / /m:mathPr/w:WordDocument /xml![endif]--/pp!--[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=true DefSemiHidden=true DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=267 w:LsdException Locked=false Priority=0 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Normal / w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=heading 1 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 2 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 3 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 4 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 5 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 6 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 7 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 8 / w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 9 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 1 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 2 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 3 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 4 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 5 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 6 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 7 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 8 / w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=toc 9 / w:LsdException Locked=false Priority=35 QFormat=true Name=caption / w:LsdException Locked=false Priority=10 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Title / w:LsdException Locked=false Priority=1 Name=Default Paragraph Font / w:LsdException Locked=false Priority=11 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtitle / w:LsdException Locked=false Priority=22 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Strong / w:LsdException Locked=false Priority=20 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Emphasis / w:LsdException Locked=false Priority=59 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Table Grid / w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Placeholder Text / w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=No Spacing / w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading / w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List / w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid / w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 / w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 / w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 / w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 / w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 / w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 / w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 / w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List / w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading / w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List / w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid / w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 1 / w:LsdException Locked=false UnhideWhenUsed=false Name=Revision / w:LsdException Locked=false Priority=34 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=List Paragraph / w:LsdException Locked=false Priority=29 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Quote / w:LsdException Locked=false Priority=30 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Quote / w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 1 / w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 2 / w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 3 / w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 4 / w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 5 / w:LsdException Locked=false Priority=60 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Shading Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=61 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light List Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=62 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Light Grid Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=63 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 1 Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=64 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Shading 2 Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=65 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 1 Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=66 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium List 2 Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=67 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 1 Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=68 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 2 Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=69 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Medium Grid 3 Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=70 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Dark List Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=71 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Shading Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=72 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful List Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=73 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false Name=Colorful Grid Accent 6 / w:LsdException Locked=false Priority=19 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Emphasis / w:LsdException Locked=false Priority=21 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Emphasis / w:LsdException Locked=false Priority=31 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Subtle Reference / w:LsdException Locked=false Priority=32 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Intense Reference / w:LsdException Locked=false Priority=33 SemiHidden=false UnhideWhenUsed=false QFormat=true Name=Book Title / w:LsdException Locked=false Priority=37 Name=Bibliography / w:LsdException Locked=false Priority=39 QFormat=true Name=TOC Heading / /w:LatentStyles /xml![endif]--!--[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}/style![endif]--p class=MsoNormal style=margin-bottom: .0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Times New Romanquot;,quot;serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; lang=AR-SAnbsp;/span/pp class=MsoNormal style=margin-bottom: .0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Times New Romanquot;,quot;serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; lang=AR-SAnbsp;/span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Times New Romanquot;,quot;serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; lang=AR-SAnbsp;/span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAکارشناس مسائل خاورمیانه:/span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAبی توجهی به خواستهzwnj;های ملت مصر عامل مشکلات کنونی دولت مرسی است/span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAیک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: بی توجهی به خواستهzwnj;های به حق مردم مصر مبنی بر تشکیل حکومتی فراگیر و اسلامی عامل مشکلات کنونی دولت مرسی است./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAnbsp;/span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAnbsp;/spanspan style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; lang=AR-SAبه گزارش خبرنگار شفقنا در قم، بیداری اسلامی که شروع حماسه بزرگ ملت مصر آغاز شد موجی از شادی و شعف را در میان مسلمانان ایجاد کرد اما تحولات روزهای اخیر در این کشور و اولتیماتوم ارتش مصر به دولت مرسی برای کنار کشیدن از قدرت و نیز مقاومت مرسی برای ماندن در جایگاه ریاست جمهور نشان میzwnj;دهد انتقلاب این کشور هنوز به بلوغ نرسیده و برای ایجاد ثبات سیاسی در مصر راه زیادی باقی مانده است./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAدر این زمینه با دکتر حسن عبدیzwnj;پور، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه به گفتzwnj;وگو نشستیم./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAاو با بیان اینکه شادی مردم مصر در برکناری مبارک و دستیابی به دولتی قانونی موجب خوشحالی آنها و همه آزادیzwnj;خواهان منطقه شده بود اظهار کرد: شایسته بود ملتی که رهبران دینی آن سالzwnj;ها هزینهzwnj;های زیادی برای آزادی آنها کشیده بودند به حق خود برسند و بتوانند حکومتی مردمzwnj;سالار و دینی تشکیل دهند./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAعبدیzwnj;پور افزود: مردم مصر گام نخست برای رسیدن به این هدف را به خوبی برداشتند و جریانzwnj;های سیاسی هم به آن کمک کردند اما آنچه در مقام اجرا و در قالب دولت مرسی صورت گرفت نشان داد وی رجلی سیاسی مطابق خواسته مردم مصر نبوده است./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAاین کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه مرسی در حقیقت به دلیل ائتلاف صورت گرفته موفق به کسب اکثریت آراء شد تاکید کرد: برای موفقیت در مقابل جریان سکولار باید این ائتلاف صورت میzwnj;گرفت؛ انتخابات مصر نشان داد 49 درصد مردم در جبهه مخالف ائتلاف مرسی بودهzwnj;اند اما وی پس از تشکیل دولت از همه احزاب و گروهzwnj;ها در اداره کشور استفاده نکرد و دولت فراگیری را که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در روی کار آمدن او نقش داشتند تشکیل نداد./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAاو خودکامگی و طرد برخی گروهzwnj;های سیاسی را یکی از عواملی دانست که مرسی دوستان خود را هم یکی پس از دیگری از دست داد و گفت: از سویی شخصیت رئیس جمهور کنونی مصر به سلفیzwnj;گری تمایل دارد هرچند برخی بر این عقیده هستند که این گرایش برای به دست آوردن رأی سلفیzwnj;های مصر بوده است؛ مجموعه این عوامل سبب شد مشکلاتی برای دولت مرسی به وجود بیاید و کابینه او نتوانست فراگیری لازم را داشته باشد زیرا وقتی شخصیتی با رأی 51 درصدی انتخاب میzwnj;شود باید از همه احزاب استفاده کند هرچند در صورت کسب اکثریت آراء نیز رئیس دولت باید نماینده تمام ملت باشد اما مرسی درک صحیحی از بحث مشارکت احزاب نداشت و با انحصارطلبی به بروز مخالفتzwnj;ها سرعت بخشید./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAعبدیzwnj;پور بیان داشت: مرسی علاوه بر مشکلات یاد شده نتوانست بدنه اصلی دولت مبارک را در مصر تغییر دهد و برخورد توأم با تساهل و تسامح با گروهzwnj;های حامی دیکتاتور مصر و نیز نامعلوم بودن سرنوشت نهایی مبارک سبب شده است وحدت اجتماعی در مصر فرو بپاشد ضمن اینکه رشد خشونت در دوره جدید مصر بر اثر اعطای امتیازات به جریان تکفیری و سلفیzwnj;ها هم بر مشکلات دولت مرسی افزوده است زیرا امروز وی به نماینده یک جریان سیاسی تبدیل شده و سخنان مرسی در جلسه اخیر سلفیzwnj;ها موجب برخوردهای شدید تکفیریzwnj;ها با شیعیان و نیز قطع ارتباط با سوریه شد./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAاین کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: امروز مرسی علاوه بر درگیری با مشکلات سیاسی داخلی با بیکاری و معضلات اقتصادی هم دست به گریبان است؛ ومتاسفانه کارنامه ضعیفی بجا گذاشته در حوزه سیاست مردم مصر به دنبال تشکیل دولتی انقلابی و مخالف با سیاستzwnj;های غرب بودند که بتواند با جریان مقاومت همراهی کرده و با کشورهای مهم منطقه مانند ایران همکاری داشته باشد اما با وجود این خواستهzwnj;ها و ارتباط معنوی ملت مصر و حتی جریان اخوانzwnj;المسلمین با انقلاب اسلامی در عمل اتفاقات مورد توافق مردم روی نداد./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAاو با بیان اینکه موضعzwnj;گیری مرسی در تهران هم نشان داد که وی شخصیتی کارکشته در امور سیاسی نیست عنوان داشت: مواضع رئیس جمهور مصر در قبال موضوع سوریه هم مورد رضایت مردم این کشور قرار نگرفت زیرا مصریzwnj;ها طرفدار مقاومت بوده و اکثریت آنها حمایت از دولت قانونی بشار اسد را میzwnj;پسندند و این امر با توافق اسد برای تحولات سیاسی همخوانی دارد./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAعبدیzwnj;پور افزود: کشورهای غربی با درک این حقیقت که نمیzwnj;توانند مانع از حرکت بیداری اسلامی شوند سعی در مدیریت دولتzwnj;های جدید داشته و در راستای ناکارآمدی آنها میzwnj;کوشند تا مردم ببینند که حکومتzwnj; های دینی توانایی اداره کشور را نداشته و حضور آنها عامل اختلافات قومیتی خواهد شد اما حقیقت این است که اگر دولت مرسی به خواستهzwnj;های مردم مصر و اهداف انقلاب پایبند بود و از همکاری با جمهوری اسلامی بهره میzwnj;برد و علاوه بر این فاصله خود را با آمریکا حفظ میzwnj;کرد به یقین امروز شرایط بهتری را داشت ضمن اینکه مشارکت با قدرت منطقهzwnj;ای بزرگی همچون ایران هم میzwnj;توانست کمک خوبی به مصر باشد اما نبود یک رهبری ساختارمند در انقلاب مصر ریشه اصلی مشکلات کنونی بوده و جریانzwnj;های اسلامی باید به این درک برسند که اراده مردمی اهمیت فراوانی دارد و تغییرات وسیع باید دوره گذار خود را بگذرانند ولی این بستر مهم در مصر دیده نمیzwnj;شود./span/pp class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;span style=font-size: 12.0pt; font-family: quot;Tahomaquot;,quot;sans-serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: FA; lang=FAاین کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به خواستهzwnj;های ملت مصر در شرایط کنونی گفت: امروز مردم مصر خواهان انتقال قدرت هستند و نمیzwnj;خواهند مرسی در رأس امور باشد؛ بازگشت به شرایط قبلی یعنی قدرت گرفتن نظامیان خطرناک خواهد بود بنابراین همه گروهzwnj;های سیاسی و اسلامی باید با گفتzwnj;وگو مشکلات را حل فصل کرده و با حرکت در چارچوب دموکراسی مانع از عقبzwnj;گرد سیاسی شوند زیرا زحمات فراوانی برای پیروی انقلاب مصر کشیده شده و باید مصالح مردم این کشور در همه شرایط رعایت شود./span/pp class=MsoNormalnbsp;/p/p�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�>�gt;�p>�p>�p>�>�>�>�>�>�>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�p>�p>�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;�gt;